Najnowsze wpisy


Nie łącz tych produktów
Autor: sosnowaEwa | Kategorie: ciekawostki-nowinki 
17 stycznia 2018, 15:44

Zastosowanie cytryny
Autor: sosnowaEwa | Kategorie: ciekawostki-nowinki 
17 stycznia 2018, 15:43

 

Cytryna zwalcza uporczywy łupież Jeśli sto­so­wa­ne dotąd szam­po­ny prze­ciw­łu­pie­żo­we nie dały efek­tów, z po­mo­cą przyj­dzie sok z cy­try­ny. We­trzyj w skórę głowy dwie łyżki soku i po kilku mi­nu­tach sta­ran­nie spłucz. Na­stęp­nie dodaj do szklan­ki wody ły­żecz­kę soku i raz jesz­cze opłucz pły­nem głowę. Sto­suj co­dzien­nie, aż łu­pież znik­nie. 2. Cytryna odświeża oddech Kwas askor­bi­no­wy za­war­ty w cy­try­nie ha­mu­je roz­wój bak­te­rii, za­po­bie­ga­jąc tym samym po­wsta­niu przy­kre­go za­pa­chu z ust. Wy­star­czy wy­płu­kać usta kon­cen­tra­tem soku cy­try­no­we­go. Uwaga! Dłuż­szy kon­takt zębów z kwa­sem askor­bi­no­wym może uszko­dzić ich szkli­wo. Aby do tego nie do­pu­ścić, prze­płu­kaj usta wodą. 3. Cytryna wygładza skórę rąk i stóp Kil­ku­mi­nu­to­wa ką­piel rąk i stóp w roz­two­rze spo­rzą­dzo­nym z rów­nych ilo­ści wody i soku z cy­try­ny, da na­tych­mia­sto­wy efekt ak­sa­mit­nej skóry. Po ką­pie­li na­trzyj stopy oliw­ką lub oliwą z oli­wek i wy­susz ręcz­ni­kiem. 4. Cytryna oczyszcza skórę i złuszcza martwy naskórek Prze­cie­raj umytą skórę twa­rzy wa­ci­kiem na­są­czo­nym so­kiem z cy­try­ny - w ten spo­sób złusz­czysz mar­twy na­skó­rek i wy­bie­lisz wągry. Efek­ty są wi­docz­ne już po kilku dniach. 5. Cytryna rozjaśnia i usuwa plamy na skórze Po­sma­ruj zmie­nio­ne miej­sce so­kiem z cy­try­ny i po 15 mi­nu­tach spłucz. To na­tu­ral­ny i bez­piecz­ny spo­sób na uzy­ska­nie zdro­we­go jed­no­li­te­go ko­lo­ry­tu skóry. 6. Cytryna czyści i wybiela paznokcie Aby cieszyć się zadbanymi, pozbawionymi wykwitów paznokciami, wystarczy pięć minut. Zanurz palce w ciepłej wodzie z dodatkiem soku z cytryny, następnie osusz je i potrzyj paznokcie skórką cytrynową 7. Cytryna dezynfekuje drobne skaleczenia i zadrapania Aby za­ta­mo­wać krwa­wie­nie i zde­zyn­fe­ko­wać ranę, wy­star­czy przy­ci­snąć do ska­le­cze­nia wacik na­są­czo­ny so­kiem z cy­try­ny. 8. Cytryna rozjaśnia włosy Płucz włosy roz­two­rem zro­bio­nym z 3/4 szklan­ki wody i 1/4 soku z cy­try­ny. Aby utrwa­lić efekt, sto­suj płu­kan­kę raz w ty­go­dniu. 9. Cytryna odplamia i wybiela bieliznę Wy­bie­la­ją­ce wła­ści­wo­ści soku z cy­try­ny do­sko­na­le spraw­dza­ją się także pod­czas pra­nia. Aby wy­bie­lić bie­li­znę wy­star­czy je­dy­nie dodać do pra­nia sok cy­try­no­wy (co do­dat­ko­wo nada jej świe­ży za­pach). Chcąc po­zbyć się plam, nie mu­si­my ko­rzy­stać z chlo­ro­wych wy­bie­la­czy. W za­mian warto spo­rzą­dzić roz­twór soku cy­try­no­we­go oraz sody oczysz­czo­nej i mo­czyć w nim tka­ni­ny 30 minut przed pra­niem. Jak najefektywniej wycisnąć sok z cytryny? Przed wy­ci­śnię­ciem owocu ogrzej go do tem­pe­ra­tu­ry po­ko­jo­wej, na­stęp­nie "zwał­kuj" po bla­cie stołu - w ten spo­sób miąższ cy­try­ny zo­sta­nie zmiaż­dżo­ny i wy­ci­śniesz wię­cej soku.

nowinka
Autor: sosnowaEwa | Kategorie: ciekawostki-nowinki 
17 stycznia 2018, 15:34

 

Łączenie w jednej sałatce surowego ogórka i pomidora Ten smacz­ny tan­dem znamy choć­by z sa­łat­ki grec­kiej, czyli kuch­ni ucho­dzą­cej za jedną z naj­zdrow­szych na świe­cie. Tym­cza­sem nie ma wąt­pli­wo­ści: takie po­łą­cze­nie zdro­we nie jest. A to za spra­wą za­war­tej w ogór­kach askor­bi­no­zy, en­zy­mu utle­nia­ją­ce­go wi­ta­mi­nę C. Wy­star­czy do­da­nie kilku pla­ster­ków ogór­ka do wspo­mnia­nej sa­łat­ki grec­kiej (z pa­pry­ką, czer­wo­ną ce­bu­lą, natką pie­trusz­ki), aby całą jej miskę po­zba­wić tej wi­ta­mi­ny; jedna ły­żecz­ka soku z ogór­ka jest w sta­nie znisz­czyć całą wi­ta­mi­nę C za­war­tą w 3 li­trach soku z po­mi­do­rów! – Le­piej osob­no jeść ogór­ki i po­mi­do­ry albo za­miast świe­żych uży­wać ogór­ków kon­ser­wo­wych, ki­szo­nych – radzi Ka­ta­rzy­na Bo­sac­ka. Co cie­ka­we, nie­wska­za­ne jest też po­łą­cze­nie po­mi­do­ra z bia­łym serem, bo szko­dzi sta­wom. Kwasy za­war­te w po­mi­do­rze (cy­try­no­wy, jabł­ko­wy, chlo­ro­ge­no­wy i ku­ma­ry­no­wy) wcho­dzą w re­ak­cję z wap­niem i two­rzą nie­roz­pusz­czal­ne krysz­tał­ki, które od­kła­da­ją się w sta­wach i mogą wy­wo­ły­wać ból pod­czas ruchu.

Nadpsute owoce
Autor: sosnowaEwa | Kategorie: ciekawostki-nowinki 
17 stycznia 2018, 15:31

 

Jedzenie nadgniłych owoców (choćby po uprzednim odkrojeniu zepsutego miejsca) O ile je­dze­nie obi­tych owo­ców czy wa­rzyw nie jest szko­dli­we (obi­cie to je­dy­nie uszko­dze­nie me­cha­nicz­ne, acz przy­spie­sza­ją­ce pro­ces psu­cia się; część "mięk­ką" wy­star­czy wtedy tylko od­kro­ić), to le­piej nie się­gać po żyw­ność nad­gni­łą czy ple­śnie­ją­cą – prze­strze­ga Mag­da­le­na Ja­rzyn­ka. Czemu? Bo nad­gni­łe owoce są ska­żo­ne przez grzy­by m.​in. z ro­dza­jów Pe­ni­cil­lium, Asper­gil­lus, Bys­so­chla­mys. Za­ata­ko­wa­ne nimi je­dze­nie nawet po od­kro­je­niu grzyb­ni i tak po­zo­sta­je tok­sycz­ne, bo z cho­re­go miej­sca grzyb­nia wpusz­cza w głąb ca­łe­go miąż­szu swoje za­rod­ki i tru­ją­ce związ­ki – my­ko­tok­sy­ny. A one mogą być przy­czy­ną ostrych za­truć, aler­gii, grzy­bic, cho­rób ukła­du od­de­cho­we­go, po­kar­mo­we­go, wą­tro­by… Jeśli więc za­uwa­ży­my choć jedną plamę ple­śni lub grzy­ba – wy­rzuć­my ca­łość.

dobre haha
Autor: sosnowaEwa | Kategorie: kawały-dowcipy 
15 stycznia 2018, 21:04

hahahahaha
Autor: sosnowaEwa | Kategorie: kawały-dowcipy 
15 stycznia 2018, 21:03
Przychodzi babcia do banku centralnego i chce wpłacić 5 000 000 na książeczkę. Ponieważ chodzi o tyle pieniędzy, wiec chce tylko osobiście rozmawiać z naczelnym dyrektorem. Dyrektor pyta, w jaki sposób babcia doszła do takiej sumy. Babcia mówi: -Przez zakłady. -Jak to przez zakłady? -No tak zakładam się z ludźmi o rożne sprawy. Mogę się z panem założyć o 10 tys. ze pan ma kwadratowe jajka. Dyrektor śmieje się i przyjmuje zakład (chodzi przecież o duża sumę, on wie dokładnie ze nie ma kwadratowych jajek). Babcia mówi, ponieważ chodzi o dużo pieniędzy, przyjdę jutro o 10 z moim adwokatem i wtedy stwierdzimy kto zakład wygrał. Dyrektor banku centralnego nie śpi cala noc, sprawdza kształt jajek no i jest przekonany ze są okrągłe. Następnego dnia przychodzi babcia z , dyrektor ściąga spodnie. Babcia mówi, przepraszam, ale chodzi o tyle pieniędzy, musiałabym jajka wziąć do ręki, żeby się przekonać, czy naprawdę nie są kwadratowe. Dyrektor zgadza się (chodzi przecież o duża sumę). Po chwili adwokat babci zaczyna tłuc głowa o ścianę. Dyrektor banku pyta: -Co się dzieje z pani adwokatem? -Ach, nic, ja się z nim założyłam o 50 tys. ze dziś rano o 10-tej będę trzymała w ręku jaja dyrektora banku centralnego.
dobre haha
Autor: sosnowaEwa | Kategorie: kawały-dowcipy 
15 stycznia 2018, 19:50

hihi
Autor: sosnowaEwa | Kategorie: kawały-dowcipy 
15 stycznia 2018, 19:46

każdy niesie swoje hihi..
Autor: sosnowaEwa | Kategorie: kawały-dowcipy 
15 stycznia 2018, 19:43

 

sztuka kochania..
Autor: sosnowaEwa | Kategorie: kawały-dowcipy 
15 stycznia 2018, 19:41

 

smacznego haha
Autor: sosnowaEwa | Kategorie: kawały-dowcipy 
Tagi: śmieszne
15 stycznia 2018, 19:37

Kiciuś
Autor: sosnowaEwa | Kategorie: kawały-dowcipy 
Tagi: zwierzeta
15 stycznia 2018, 19:30

 

Koniczynka szczęścia
Autor: sosnowaEwa | Kategorie: Moje kwiaty 
13 stycznia 2018, 20:26

OPUNCJA
Autor: sosnowaEwa | Kategorie: Moje kwiaty 
13 stycznia 2018, 20:21

Łosoś wędzony z serkiem mascarpone
Autor: sosnowaEwa
Tagi: ryby
13 stycznia 2018, 19:03